TERMES I CONDICIONS DE VENDA

1) Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents condicions generals tenen com a objecte regular la relació entre SOLER & DEGOLLADA, SA (en endavant, CAVA MARTÍN SOLER) i vostè (en endavant, EL CLIENT), relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga en línia de l'empresa.

CAVA MARTÍN SOLER és una empresa espanyola, registrada al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 8281, Llibre 7534, Secció 2ª, Foli 59, Full 94.963, Inscripció 1a, amb CIF A58297094 i domicili social a Finca La Serra de Sabanell, 08736 Font-Rubí (Barcelona).

Tota incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada per mitjà del web, caldrà comunicar-la a l'adreça de correu electrònic: ventas@cavamartinsoler.com.

2) Exclusions

És prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors de 18 anys.

Així mateix, els productes oferts per CAVA MARTÍN SOLER, per mitjà de la botiga en línia de l'empresa, no van dirigits als països en què el consum de begudes alcohòliques estigui prohibit.

3) Acceptació i prova d'acceptació

L'adquisició dels productes s'ha de fer per mitjà de l'activació del botó amb la imatge d'un CARRETÓ ELECTRÒNIC, tot acceptant, així, totes les presents condicions generals, amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les condicions generals amb posterioritat.

Si EL CLIENT desitja llegir amb més deteniment les condicions generals, pot imprimir-les en paper o guardar el document en format electrònic.

CAVA MARTÍN SOLER remetrà al CLIENT, una vegada acceptades de manera expressa les presents condicions generals, la justificació de la contractació efectuada, per mitjà de correu electrònic, abans que es compleixin 24 hores de la compra.

CAVA MARTÍN SOLER l'informa que arxiva els documents electrònics en els que queden formalitzades les compres.

En cas que EL CLIENT cometés un error en enviar les dades podrà modificar-los en Atenció al Client, tot trucant al (+34) 938 988 220. Si la dada modificat es refereix a l'adreça postal, on EL CLIENT ha sol·licitat que se li lliuri el producte adquirit, sempre que el producte no hagi estat enviat, aquest enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari, EL CLIENT haurà d'esperar que el lliurament es faci efectiu i iniciar, posteriorment, els tràmits de devolució oportuns, segons es detalla en l'apartat 4.4.

4) Preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats al web en la data de la comanda, incloent-hi en tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i els altres impostos que puguin correspondre.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, tot indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

CAVA MARTÍN SOLER es reserva el dret d'efectuar al web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, tot podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

Les despeses d'enviament corresponents, sempre s'indiquen en la comanda. En els enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, CAVA MARTÍN SOLER no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners propis de cada país.

4.2 Forma de pagament

Una vegada que EL CLIENT hagi confirmat l'adquisició del producte, haurà de procedir al pagament de l'import indicat.

Les compres es poden pagar per mitjà de la passarel·la de pagament de l'entitat Caixabank.

El pagament es carregarà en el compte del CLIENT en el moment d'adquirir el producte. La targeta amb la que s'efectuï el pagament haurà d'estar associada a una entitat financera emissora que sigui un banc o caixa d'estalvis espanyola.

Per a tota adquisició d'un producte, EL CLIENT haurà de proporcionar la informació sol·licitada, que es tramitarà per mitjà de "passarel·les segures de pagament en línia". CAVA MARTÍN SOLER garanteix al CLIENT, que no guarda dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat una vegada confirmat i finalitzat el procés d'adquisició. Les entitats bancàries amb què CAVA MARTÍN SOLER tingui subscrits acords per a la prestació del servei de pagaments, per mitjà de les conegudes com a "passarel·les segures de pagament en línia", són les úniques que poden tenir accés a aquestes dades, per a la gestió dels pagaments i dels cobraments. En realitzar-se el pagament, EL CLIENT és adreçat a la interfície segura (https) de l'entitat bancària, a qui es facilita les dades de la seva targeta i valida l'operació, de manera no accessible a tercers.

Amb la finalitat que CAVA MARTÍN SOLER pugui dur a terme les gestions oportunes, EL CLIENT ha de notificar a CAVA MARTÍN SOLER, el més aviat possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. La notificació caldrà fer-la a l'adreça de correu electrònic: ventas@cavamartinsoler.com, o trucant al número de telèfon: (+34) 938 988 220.

4.3 Lliurament

Els lliuraments s'envien a l'adreça de lliurament que EL CLIENT indica, en un termini de 48 hores per a lliuraments a la península Ibèrica i de 7 a 10 dies per a l'estranger, per als productes en estoc.

Si EL CLIENT no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte amb CAVA MARTÍN SOLER, per correu electrònic a l'adreça: ventas@cavamartinsoler.com, o trucant al número de telèfon: (+34) 938.988.220.

4.4 Desistiment

CAVA MARTÍN SOLER garanteix al CLIENT la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari, haurà d'esperar a rebre la comanda per tramitar la seva devolució.

EL CLIENT disposarà d'un termini de set dies hàbils, des de la formalització de la compra, per resoldre el contracte. EL CLIENT comunicarà a CAVA MARTÍN SOLER, dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el desistiment del contracte.

La comanda retornada haurà de ser lliurada, juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa per CAVA MARTÍN SOLER, tot corrent CAVA MARTÍN SOLER amb les despeses de devolució. EL CLIENT podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a CAVA MARTÍN SOLER, sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

Una vegada tramitada la sol·licitud de desistiment, es procedirà a l'abonament d'aquelles quantitats desemborsades pel CLIENT el més aviat possible i, en tot cas, dins els trenta dies següents a la sol·licitud de desistiment rebuda. Addicionalment, se li remetrà confirmació documental de la mateixa, com també de l'acceptació de la sol·licitud de desistiment.

Si un producte diferent al sol·licitat pel CLIENT fora lliurat per error de CAVA MARTÍN SOLER, se li lliurarà el producte correcte, tot recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al CLIENT.

Si un producte hagués arribat al CLIENT trencat, danyat o en males condicions, CAVA MARTÍN SOLER es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, tot substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals. Per a qualsevol reclamació o consulta pot adreçar-se al correu electrònic següent: ventas@cavamartinsoler.com.

5) Idioma

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre CAVA MARTÍN SOLER i EL CLIENT serà el castellà, català o anglès en funció de l'idioma seleccionat a la botiga en línia.

6) Responsabilitats de CAVA MARTÍN SOLER

CAVA MARTÍN SOLER garanteix la qualitat del servei contractat per mitjà de la botiga en línia. Queden garantits tots els drets constatats en les lleis en vigor, relatives a consumidors i usuaris.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels serveis adquirits pel CLIENT.

7) Responsabilitats del CLIENT

EL CLIENT s'obliga a fer un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

EL CLIENT garanteix la veracitat i l’exactitud de les dades facilitades a l'emplenar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a CAVA MARTÍN SOLER, producte de la incorrecció dels mateixos.

Així mateix, EL CLIENT es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la botiga en línia i/o al web.

EL CLIENT o l'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres clients o usuaris al servei d'accés, mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics, com també realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

EL CLIENT o l'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de CAVA MARTÍN SOLER o de tercers.

EL CLIENT o l'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible per mitjà de la botiga en línia, dels serveis oferts en la mateixa i/o del web.

8) Dades personals i comunicacions comercials

L'informem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer titularitat de CAVA MARTÍN SOLER amb la finalitat de gestionar i atendre la seva comanda, com també per remetre-li informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals, com electrònics.

Els tractaments de dades que es produeixin com a conseqüència dels serveis oferts per CAVA MARTÍN SOLER, seran subjectes a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades).

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, com també revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques, tot enviant un correu electrònic a l'adreça: ventas@cavamartinsoler.com, o una carta adreçada a: CAVA MARTÍN SOLER, Finca La Serra de Sabanell, 08736 Font-Rubí (Barcelona).

9) Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips i qualsevol altre element susceptible de protecció, continguts a la botiga en línia i/o al web, corresponen en exclusiva a CAVA MARTÍN SOLER o a tercers que n'han autoritzat la inclusió a la botiga en línia i/o al web.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes creacions, marques, logos, etc., constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de CAVA MARTÍN SOLER o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que li poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la que EL CLIENT pot accedir per mitjà de la botiga en línia i/o del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. CAVA MARTÍN SOLER no serà responsable, en cap cas i sota cap concepte, de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre com a usuari.

La infracció dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, com també una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.

10) Ús de galetes

Aquest web utilitza galetes pròpies i de tercers per oferir una experiència i un servei millors, i recollir dades anònimes sobre els hàbits de navegació dels usuaris per obtenir estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web. En continuar navegant, considerem que l'usuari accepta l'ús que fem de les galetes. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes i eliminar-les, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de galetes al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats del web no siguin disponibles.

Una galeta és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que s'emmagatzema en el terminal de l'usuari. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’accés de l'usuari, per mantenir la sessió activa al web, l'idioma i les opcions preferides, cosa que pot facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil al personalitzar el seu contingut. Les galetes tenen un paper molt important, en millorar l'experiència de l'ús del web.

Aquest web utilitza tant galetes temporals de sessió, com galetes permanents. Les galetes de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al web i les galetes permanents emmagatzemen les dades en el terminal, perquè siguin accedides i utilitzades en més d'una sessió.

Segons la finalitat perquè es tractin les dades obtingudes per mitjà de les galetes, el web pot utilitzar: 

Galetes tècniques
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació per mitjà del web o l'aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts del web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so. 

Galetes de personalització
Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general, predefinides en el seu terminal o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador per mitjà del que accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei. 

Galetes d'anàlisi estadística
Són aquelles que permeten fer el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes, s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, l'aplicació o la plataforma, i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, per introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris. 

Galetes de tercers
En alguns webs es poden instal·lar galetes de tercers, que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics.

11) Jurisdicció i Llei Aplicable

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l’aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals, que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els jutjats i tribunals de Vilafranca del Penedès (Barcelona).